Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden

Versie [01.08] – [07072022] 

INHOUDSOPGAVE:

 • Artikel 1  – Definities
 • Artikel 2  – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3  – Toepasselijkheid
 • Artikel 4  – Het aanbod
 • Artikel 5  – De overeenkomst
 • Artikel 6  – Herroepingsrecht bij thuislevering
 • Artikel 7  – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8  – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9  – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 – De prijs
 • Artikel 11 – Betaling
 • Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering
 • Artikel 14 – Overmacht
 • Artikel 15 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 16 – Intellectuele eigendom
 • Artikel 17 – Klachtenregeling en geschillen
 • Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 19 - Privacy Policy
 • Artikel 20 - Algemene voorwaarden Game Mania XP

ARTIKEL 1 - DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: GM Webstore BVBA;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

GM Webstore BVBA (handelend onder de naam: Game Mania)

Vestigingsadres :

Ter Stratenweg 37 2520 Ranst (Oelegem) -  België  
Let op, dit is geen bezoekadres

Telefoonnummer :

 • Nederland: 076 20 50 594 (lokaal tarief)
 • België: 033 93 03 86 (lokaal tarief)

Website : www.gamemania.nl

E-mail: via het contactformulier recht onderaan op deze pagina of klantenservice@gamemania.eu 

KBO-nummer: 0651.739.337

Btw-identificatienummer

 • Nederland: NL824352452B01
 • België: BE0651739337  

Bankrekeningnummer BE71 7350 4258 1469

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop op afstand via internet zijn van toepassing op elk aanbod van www.gamemania.nl aan jou als Consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons als ondernemer en jou als consument. Wanneer uit de bestelling blijkt dat je de intentie hebt om de producten zelf verder te verkopen, dan kunnen we de bestelling weigeren.
 2. Wij leveren enkel in Nederland.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we jouw bestelling weigeren. Voor leveringen in België kun je terecht op www.gamemania.be.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door jouw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.
 4. Als naast deze algemene verkoopsvoorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene verkoopsvoorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 6. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering een verwijzing naar deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn ook steeds te raadplegen op www.gamemania.nl
 7. Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten of nog niet-uitgeleverde bestellingen blijven de algemene verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelbevestiging. 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD 

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 

 1. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, iDEAL en BanContact. Indien de uitgever van jouw kaart weigert om in te stemmen met jouw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.  
 2. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving.
 4. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT BIJ THUISLEVERING 

 1. Als je fysieke goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de laatste levering van de bestelling, het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan jouw hele of een gedeelte van jouw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De retourprocedure bevindt zich steeds in de doos. Indien je kiest voor de aangegeven retourprocedure, kan het voor jou een gratis retour betekenen. Binnen de 14 dagen nadat we jouw bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. Voor diensten, zoals digitale producten of codes en gratis goederen (goodies) is er geen herroepings- of retourrecht.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen kunnen dus voor jouw of voor onze rekening zijn. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen en hebben gecontroleerd dat zij zich in de originele staat bevinden. Na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na de kwaliteitscontrole, gaan we over tot de terugbetaling.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 6. Je kan jouw retourpakket retourneren via onze winkels, ons transport of transport naar eigen keuze. Indien het door jezelf gekozen transport zou zijn, zijn de kosten van terugsturen voor jou.
 7. Om jouw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je met ons contact openemen via het contactformulier rechts onderaan deze pagina. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD 

 1. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Jij bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij jou niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt. 

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN 

 1. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meld je dit ons binnen de bedenktermijn door middel van het hier het formulier voor herroeping.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zend je het product terug. Jij hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als jij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.
 5. Jij draagt geen kosten van het terugzenden van het product indien je kiest voor de aangegeven retourprocedure. Indien je wenst af te wijken van deze retourprocedure komen de directe kosten voor jouw rekening.
 6. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING 

 1. Als wij de melding van herroeping door jou op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging per e-mail.
 2. Wij vergoeden alle betalingen van jou, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgende op de dag waarop wij de goederen hebben ontvangen of volgende op de dag waarop de consument heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden (bijvoorbeeld met bewijs van de post). Na ontvangst van de teruggestuurde goederen worden deze onderworpen aan een kwaliteitscontrole en wordt gecontroleerd of dat zij zich in de originele staat bevinden. 
 3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou als consument.
 4. Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.  

ARTIKEL 10 - DE PRIJS 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn in Euro/€ en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  Indien je een bestelling plaatst en je ontvangt van ons een bestelbevestiging per e-mail, dan geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je jouw aankoop definitief plaatst. 

ARTIKEL 11 - BETALING 

 1. Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen; Visa, MasterCard, Maestro, iDEAL en Bancontact.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om via SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van jouw browser.
 3. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van Game Mania over op jouw als klant na ontvangst door jou of afgifte aan jou van de goederen en na volledige betaling van de prijs. Vanaf inbezitname van de goederen gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op jou.
 4. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden. 

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE 

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan jouw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van jouw bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan conformiteit dat reeds bestaat bij de levering van de goederen.
 3. Afhankelijk van het product en de aard van het defect, bieden wij de keuze tussen een herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
 4. Neem contact op met ons via het contactformulier rechts onderaan deze pagina voor meer hulp en informatie. Vele fabrikanten zorgen voor verdere opvolging via de fabrieksgarantie. 

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING 

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij jouw bestelling aangegeven adres. De levering aan huis gebeurt in principe per koerier. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. Je tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een elektronische leveringsbon.
 2. Wanneer je niet aanwezig bent op het ogenblik van de levering van jouw bestelling, dan wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het dichtstbijzijnde afhaalpunt staat vermeld, zodat je, na vertoning van een identiteitsbewijs, jouw pakket kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen.
 3. Bij de levering in een afhaalpunt ontvang je een verwittiging van zodra jouw bestelling beschikbaar is voor afhaling op vertoning van een identiteitsbewijs. Indien het door jou gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behouden wij het recht voor om het pakket in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen. Je tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een elektronische leveringsbon.
 4. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren u over de vermoedelijke leveringstermijn in jouw bestelbevestiging.
 5. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van jou als klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard.
 6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van jouw bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 7. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 8. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen via het contactformulier rechts onderaan deze pagina.
 9. Bekijk ook de retourprocedure op de website of het in de bestelling meegeleverde retourdocument.
 10. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 11. Voor thuislevering worden verzendkosten aangerekend. De verzendkosten bedragen €2,99. De verzendkosten vervallen bij een order waarbij de thuis te leveren goederen een waarde hebben van minimaal €29,98. Bij orders bestaande uit fysieke en digitale goederen dienen de fysieke goederen een minimale waarde van €29,98 te hebben vooraleer de verzendkost vervalt. 

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ... 

ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID: 

Gebruik van de Webshop: 

 1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 2. Game Mania levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal GAME MANIA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. GAME MANIA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).
 3. GAME MANIA is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.
 4. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GAME MANIA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. GAME MANIA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 5. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. GAME MANIA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemeen over de aansprakelijkheid van GAME MANIA:

6. GAME MANIA is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van GAME MANIA is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden. 

ARTIKEL 16 - INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  

ARTIKEL 17 - KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN 

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via het contactformulier rechts onderaan deze pagina of via klantenservice@gamemania.eu. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 1. Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.
 3. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Jij dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Op overeenkomsten tussen ons waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. Loopt er toch eens iets niet zoals gepland en geraken we er samen niet uit, dan kan je altijd beroep doen op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie. Zij zullen dan optreden als tussenpersoon zodat we alsnog samen tot een goede oplossing kunnen komen. Meer informatie hierover vind je op http://ec.europa.eu/odr 

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 

Aanvullende dan wel van deze algemene verkoopsvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 - Privacy Policy

Hallo, en welkom bij ons privacybeleid. Dit privacybeleid helpt u om geïnformeerde beslissingen te nemen over uw relatie met ons, dus lees dit nauwkeurig door.

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • Verwerkingsverantwoordelijke: PB Projects NV
 • Adres: Ter Stratenweg 37, 2520 Ranst (Oelegem)
 • E-mailadres: klantenservice@gamemania.eu
 • Telefoonnummer: 076 20 50 594 (lokaal tarief)
 • Ondernemingsnummer: 0451.190.253
 • BTW-nummer: BE0451.190.253 (hierna: Game Mania).

GM Webstore BVBA treedt op als verwerker van uw persoonsgegevens:

 • Verwerker: GM Webstore BVBA
 • Adres: Ter Stratenweg 37, 2520 Ranst (Oelegem)
 • E-mailadres: klantenservice@gamemania.eu
 • Telefoonnummer: 076 20 50 594 (lokaal tarief)
 • Ondernemingsnummer: 0651.739.337
 • BTW-nummer: BE0651.739.337
 • Bankrekeningnummer BE71 7350 4258 1469

1. Inleiding

Dank u wel voor het kiezen van Game Mania. Voordat we in detail gaan, willen we graag een aantal essentiële achterliggende beginselen benadrukken. Deze beginselen zijn belangrijk voor ons, omdat we weten dat ze belangrijk zijn voor u.

Het privacybeleid is er voor drie dingen:

 1. Uitleggen op welke manier we informatie die u met ons deelt gebruiken om een fantastisch product te kunnen bouwen en om u er een fantastische ervaring mee te bieden;
 2. Ervoor zorgen dat u begrijpt welke informatie we verzamelen met uw toestemming, en wat we er wel of niet mee doen;
 3. Ons aansprakelijk stellen voor de bescherming van uw rechten en uw privacy in het kader van dit beleid.

Alle informatie die we verzamelen is verbonden met het aanbieden van de Game Mania diensten en de functies ervan.

Er zijn grofweg twee categorieën van diensten die we verzamelen: 1) informatie die we nodig hebben opdat u gebruik kunt maken van Game Mania; en 2) informatie die we kunnen gebruiken om extra functies en verbeterde ervaringen te kunnen bieden als u ervoor kiest om die informatie te delen.

De eerste categorie omvat:

 • Registratie-informatie, met inbegrip van uw naam, functie, adres en andere gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor Game Mania.
 • Brede, niet-specifieke locatie, die wij van uw IP-adres afleiden. Onze toestemmingen om u ons platform en andere content te leveren zijn plaatsgebonden, en daarom moeten we weten waar u zich bevindt.

De tweede categorie bevat informatie die ons de mogelijkheid biedt om u extra functies aan te bieden. We ontvangen deze informatie nooit, tenzij u er uitdrukkelijk voor kiest om dit met ons te delen. Zo eenvoudig is het. Hier volgen een aantal voorbeelden:

 • Uw specifieke locatie: we zullen nooit de specifieke locatie van uw toestel verzamelen of gebruiken zonder dat we eerst uw uitdrukkelijke goedkeuring kregen.
 • Uw foto’s: we zullen enkel afbeeldingen die u specifiek kiest openen, en we zullen uw fotobibliotheek nooit scannen of importeren. Op die manier kunt u individuele foto’s kiezen om uw profielfoto te wijzigen. U kunt te allen tijde het delen van foto’s stoppen en de toegang intrekken.

Het verschil tussen deze twee categorieën is belangrijk. De informatie in de eerste categorie is informatie die u moet bezorgen om Game Mania te kunnen gebruiken. Als u akkoord gaat met ons Privacybeleid, geeft u ons het recht om deze informatie te verzamelen en gebruiken voor de beschreven doeleinden. Informatie in de tweede categorie is informatie die we enkel verzamelen als u ons uitdrukkelijk de toestemming geeft om dit te doen in de toekomst. Voor deze tweede categorie informatie, zullen we uw toestemming vragen voordat we dit openen, zullen we beschrijven hoe we het gebruiken als u ons de toestemming geeft, zullen we de informatie enkel gebruiken voor de beschreven doeleinden en heeft u altijd de mogelijkheid om van gedachten te veranderen en deze instemming in te trekken. De aanvaarding van ons Privacybeleid betekent niet dat u ons de toestemming gegeven heeft om informatie in de tweede categorie te openen of gebruiken; we leggen u gewoon uit dat we op een dag misschien vragen om die toestemming.

Opgelet: Indien u jonger bent dan 13 jaar, dienen we ouderlijke toestemming te hebben om informatie over u te mogen verzamelen. Indien u geen ouderlijke toestemming heeft, mag u geen account informatie achter laten en dus ook geen account aanmaken. Indien u dit wel wenst, laat ons contacteren door één van je ouders om dit expliciet toe te staan via klantenservice@gamemania.eu

We zullen duidelijk zijn met u over hoe en wanneer we informatie zouden kunnen delen.

In bepaalde contexten zullen we informatie delen. Bijvoorbeeld zoals voor de meeste diensten, als u zich aanmeldt voor Game Mania via een derde partij als Facebook of anderen, delen we bepaalde informatie met hen en zij delen bepaalde informatie met ons om uw account te activeren.


We hopen dat dit u helpt om onze privacyverplichtingen te begrijpen. De details volgen hieronder, maar hou er rekening mee dat deze inleiding een onderdeel is van het Privacybeleid zelf — het is onze belofte aan u. Als u ooit een vraag of bezorgdheid heeft, laat het ons dan weten op klantenservice@gamemania.eu

In heel dit privacybeleid verwijzen we naar de Game Mania-service of de service.

2. Belangrijkste hoofdpunten van waar u mee instemt

Door de service te gebruiken of ermee om te gaan, stemt u in met:

 1. het gebruik van cookies en andere technologieën;
 2. het verzamelen, gebruiken, delen en op andere manier verwerken van uw informatie, inclusief voor reclameverwante doeleinden (zoals beschreven in de rest van dit privacybeleid, dus blijf dit lezen!);
 3. de openbare beschikbaarheid van uw informatie en de controles over dergelijke informatie, zoals beschreven in Het delen van informatie.

U stemt in elk geval in met het verwerken van gegevens door de entiteiten die beschreven worden in dit privacybeleid, inclusief de Game Mania-entiteit, als gegevenscontroleur, aangegeven aan het einde van dit document (collectief ‘Game Mania’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’). In het onderdeel Uw voorkeuren beschrijven we de controles en relevante instellingen in verband met uw Game Mania-account. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, gelieve dan geen gebruik te maken van de service.

3. De informatie die we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen en opslaan:

Registratiegegevens

Wanneer u zich registreert voor de service, kunnen we informatie vragen zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, adres, postcode en land. Als u de service opent via de inloggegevens van een toepassing van derden, (bijv. Facebook), geeft u ons toestemming om uw authenticatie-informatie te verzamelen, zoals uw gebruikersnaam en gecodeerde inloggegevens. We kunnen ook andere informatie verzamelen die beschikbaar is op of via uw account bij de toepassing van derden, inclusief, bijvoorbeeld uw naam, profielfoto, land, thuisgemeente, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, namen van vrienden en profielfoto’s, interesses, Game ID van andere platformen en netwerken.

U kunt ook kiezen om vrijwillig andere informatie toe te voegen aan uw profiel, zoals bijvoorbeeld uw gsm-nummer.

Gebruik, loggegevens en cookies

Wanneer u de service gebruikt of ermee omgaat, kunnen we een uiteenlopende reeks technologieën gebruiken die informatie inzamelen over hoe de service wordt geopend en gebruikt. Deze informatie kan het volgende omvatten:

technische gegevens, zoals mogelijk url-informatie, cookie-gegevens, uw IP-adres, de soorten apparaten die u gebruikt om de Game Mania-service te openen of te gebruiken, uniek toestel-ID, toestelkenmerken, soort netwerkverbinding (bijv. wifi, 3G, LTE) en provider, prestatie van netwerk en toestel, soort browser, taal, besturingssysteem.

U kunt uw Game Mania-account integreren in toepassingen van derden. Als u dat doet, kunnen we soortgelijke informatie ontvangen in verband met uw interacties met de service op de toepassing van derden, evenals informatie over uw openbaar beschikbare activiteit op de toepassing van derden. Dit omvat bijvoorbeeld uw ‘Vind ik leuk’-aanduidingen en posts op Facebook. We kunnen cookies en andere technologieën gebruiken om deze informatie te verzamelen. U kunt meer te weten komen over dergelijk gebruik in het onderdeel Informatie over cookies en andere technologieën in dit privacybeleid.

Sweepstakes, wedstrijden en enquêtes

Van tijd tot tijd kunnen wij u via de service de kans aanbieden om deel te nemen aan promoties zoals sweepstakes, wedstrijden, aanbiedingen en/of enquêtes (‘speciale promoties’). Een speciale promotie kan afhankelijk zijn van een privacybeleid en/of voorwaarden die bijkomstig zijn aan, of afzonderlijk van, dit privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden. Indien de bepalingen van het privacybeleid van de speciale promotie of de voorwaarden in strijd zijn met dit privacybeleid of de Gebruiksvoorwaarden, zullen die bijkomende of afzonderlijke voorzieningen gelden. Als u deelneemt aan een speciale promotie, kunnen wij u om bepaalde informatie vragen naast deze die bepaald is in dit privacybeleid, inclusief persoonlijke informatie. Die bijkomende informatie kan gecombineerd worden met andere accountinformatie en kan gebruikt en gedeeld worden zoals beschreven in dit privacybeleid.

Service providers en partners van Game Mania

Wij kunnen eveneens informatie over u ontvangen van onze service providers en partners, die we gebruiken om uw ervaring met Game Mania te personaliseren, om de kwaliteit van reclame en antwoorden op reclame te meten, en om reclame te tonen die waarschijnlijk meer relevant is voor u. We kunnen deze informatie ook gebruiken zoals uitgelegd in het onderstaande deel Hoe we de informatie die we verzamelen, gebruiken.

4. Hoe we de informatie die we verzamelen, gebruiken

In overeenstemming met de toestemmingen die u ons geeft om informatie te verzamelen, kunnen we de informatie die we verzamelen, inclusief uw persoonlijke informatie, gebruiken:

 1. om uw ervaring met de service en de producten, diensten en reclame (inclusief voor producten en diensten van derden) die beschikbaar worden gesteld op of via de diensten (inclusief op andere websites die u bezoekt) te leveren, te personaliseren en te verbeteren, inclusief door het leveren van op maat gemaakte, gepersonaliseerde of gelokaliseerde inhoud, aanbevelingen, kenmerken en reclame op of buiten de service;
 2. om de technische werking van de service te verzekeren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, en om uw gebruik van de service te analyseren, inclusief reclame, producten en diensten die ter beschikking worden gesteld door, waarnaar gelinkt wordt op of die worden aangeboden via de service;
 3. om met u te communiceren voor doeleinden gerelateerd aan de service, inclusief via e-mail, kennisgevingen, sms-berichten of andere berichten, waarmee u akkoord gaat dat u ze ontvangt;
 4. om met u te communiceren, of rechtstreeks ofwel via een van onze partners, voor marketing en promoties, via e-mail, kennisgevingen of andere berichten, in overeenstemming met om het even welke toestemmingen die u mogelijk aan ons heeft kenbaar gemaakt (bijv. via de instellingen van uw Game Mania-account); in het onderstaande onderdeel Uw voorkeuren informeren wij u over de controles die u kunt gebruiken om bepaalde berichten niet langer te ontvangen;
 5. om, als u ons uitdrukkelijk uw toestemming geeft, uw gsm-nummer te gebruiken om u informatie-, reclame- en promotie-sms-berichten te zenden via een geautomatiseerd oproepsysteem; u hoeft geen toestemming te geven als voorwaarde om u te registreren voor de diensten van Game Mania;
 6. om de service en andere diensten of producten mogelijk te maken en te promoten, binnen of buiten de service, inclusief kenmerken en inhoud van de service en producten en diensten die via de service ter beschikking worden gesteld;
 7. om uw betaling te verwerken of om fraude te detecteren of te voorkomen;
 8. om dit privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, en om het even welke andere voorwaarden waarmee u heeft ingestemd, af te dwingen, inclusief om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Game Mania, zijn gebruikers, of om het even welke andere persoon, of de via copyright beschermde inhoud van de service te beschermen;
 9. om u kenmerken, informatie, reclame of andere inhoud te leveren die beïnvloed is door uw locatie en uw locatie ten aanzien van andere Game Mania-gebruikers; en zoals anderszins vermeld in dit privacybeleid.

5. Delen van informatie

Dit onderdeel beschrijft hoe de door uw gebruik van de Game Mania-service verzamelde of aangemaakte informatie door u of door ons gedeeld kan worden.

Delen door Game Mania

 • Marketing en reclame

  We kunnen informatie delen met reclamepartners om u promotionele berichten te sturen over Game Mania of om u meer op maat gemaakte inhoud te tonen, inclusief relevante reclame voor producten en diensten die mogelijk interessant zijn voor u, en om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met reclame. De informatie die we delen is in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld door het gebruik van hashing) die u niet persoonlijk zal identificeren. Zie hieronder het onderdeel Informatie over cookies, andere technologieën en gegevensverzameling door derden voor informatie over de cookies en andere technologieën die wij en derden gebruiken om u meer relevante reclame te leveren en uw opties.

 • Service providers en anderen
  We kunnen af en toe uw informatie delen met service providers om taken uit te voeren en om gebruikersgegevens te verwerken en om onze diensten te helpen leveren, in overeenstemming met dit privacybeleid. Wanneer een derde partij gebruikersgegevens verwerkt in onze naam (bijv. een hosting service provider), is het onderworpen aan beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving. Wanneer een derde partij gebruikersgegevens verwerkt in hun eigen naam, is het onderworpen aan hun eigen privacybeleid en toepasselijke wetgeving.

 • Andere vormen van delen
  Naast wat hierboven vermeld staat, kunnen we uw informatie eveneens met derden delen voor deze beperkte doeleinden:

  • om een fusie, overname of verkoop van een deel of van al onze activa mogelijk te maken;
  • om te reageren op een juridisch proces (bijv. een gerechtelijk bevel of dagvaarding), als we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is; om in naleving te zijn met de vereisten voor verplichte toepasselijke wetgeving; om de veiligheid van om het even welke persoon te beschermen; om de rechten en het eigendom van Game Mania te beschermen, inclusief het afdwingen om het even welke andere voorwaarden waarmee u heeft ingestemd; en om fraude-, beveiligings- of technische problemen aan te pakken;
  • voor academische onderzoekers voor doeleinden waaronder statistische analyse en academisch onderzoek, maar alleen in geanonimiseerde vorm;
  • voor het uitgeven van geanonimiseerde of samengevoegde informatie over het gebruik van de Game Mania-service;
  • om andere bedrijven in de Game Mania-groep toe te laten om uw informatie te gebruiken, zoals gespecificeerd in dit privacybeleid.

6. Overdracht naar andere landen

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. Game Mania zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met de ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je daarvoor contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kun je doen door te e-mailen naar klantenservice@gamemania.eu. Game Mania zal uw informatie verwerken zoals in dit privacybeleid is beschreven.

7. Links

We kunnen reclame van derden vertonen en andere inhoud die koppelt naar websites van derden. We kunnen de privacypraktijken en inhoud van derden niet controleren en kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Lees hun privacybeleidslijnen om te weten te komen hoe zij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken.

8. Beveiliging

We streven ernaar de informatie van onze gebruikers te beschermen. Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount. U moet dus een uniek en sterk wachtwoord gebruiken, toegang tot uw computer en browser beperken en uitloggen na gebruik van de Game Mania-service. Hoewel we voorzorgen nemen inzake gegevensbescherming, zijn geen beveiligingsmaatregelen volledig veilig, en garanderen we de beveiliging van gebruikersinformatie niet.

9. Toegang tot, bewerken en verwijderen van gebruikersinformatie

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Als u vragen heeft over uw privacy op de service, over dit privacybeleid of over informatie die wij over u bezitten, neem dan contact met ons op klantenservice@gamemania.eu We zullen binnen redelijke tijd en na verificatie van uw identiteit, in overeenstemming met plaatselijke wetgeving een antwoord geven op uw verzoek. We raden aan dat u documenten bijvoegt die uw identiteit bewijzen en een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de informatie waartoe u toegang wilt vragen.

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

10. Wijzigingen aan het privacybeleid

Af en toe kunnen we, naar eigen goeddunken, wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten. Wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten, zullen wij u een duidelijke kennisgeving zenden, zoals gezien de omstandigheden gepast is, bijv. door een duidelijke kennisgeving te plaatsen binnen de service zelf of door u een e-mail te zenden. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezet gebruik van de service nadat de wijzigingen zijn aangebracht gelden als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg er daarom voor dat u alle dergelijke kennisgevingen zorgvuldig leest. Als u onder de nieuwe versie van de overeenkomst niet verder gebruik wilt maken van de service, kunt u de overeenkomst teniet doen door contact met ons op te nemen via klantenservice@gamemania.eu

11. Informatie over cookies, andere technologieën, en gegevensverzameling door derden

Dit onderdeel beschrijft het gebruik van cookies en andere technologieën. Voor verdere informatie over hoe informatie gedeeld kan worden door Game Mania, zie het onderdeel "Delen door Game Mania".

Wat zijn cookies en andere technologieën?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, gsm of ander toestel geplaatst wordt wanneer u een website bezoekt. De cookie zal websiteproviders helpen om de volgende keer dat u hun website bezoekt uw toestel te herkennen. Er zijn andere soortgelijke technologieën, zoals pixel-tags (transparante grafische afbeeldingen die op een website of in een e-mail geplaatst worden, wat aangeeft of een pagina of e-mail bekeken is), webbugs (die lijken op pixel-tags) en webopslag, die gebruikt worden in desktopsoftware of mobiele toestellen.

Uw cookies en andere voorkeuren beheren

Vele webbrowsers staan u toe om uw voorkeuren te beheren. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of om bepaalde cookies te wissen. U kunt in staat zijn om aan de hand van de voorkeuren van uw browser andere technologieën op dezelfde manier te beheren als cookies. Merk op dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, dit de Game Mania-service kan hinderen of de werking van bepaalde elementen kan doen stoppen. Er is geen aanvaarde standaard voor hoe te reageren op ‘Do Not Track’-signalen, en we reageren niet op dergelijke signalen. U stemt hierbij in met het gebruik van de cookies en andere technologieën die eerder beschreven staan.

Meer informatie

Neem contact met ons op klantenservice@gamemania.eu als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van cookies.

Dank voor het lezen van ons privacybeleid. We hopen dat u geniet van Game Mania!

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Game Mania. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevenscontroleur:

Game Mania
Ter Stratenweg 37
2520 Ranst (Oelegem)
België

Artikel 20 - Algemene Voorwaarden Game Mania XP

A. Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

Game Mania PB Projects nv met inbegrip van haar gelieerde ondernemingen en de ondernemingen waarmee een Game Mania franchise samenwerkingsovereenkomst is afgesloten
Membercard De kaart die Game Mania verstrekt in het kader van Game Mania XP
XP Member De houder van de Membercard
Membercardprogramma Het door Game Mania ontwikkelde spaarprogramma waarbij klanten van Game Mania onder andere met behulp van een Game Mania XP account kunnen sparen voor een kortingsbedrag, dit programma gaat onder de noemer Game Mania XP
Winkel(s) filialen en webshop van Game Mania in België, Nederland
Coin Een coin is een fictieve waarde die gebruikt kan worden om voucher(s) te kopen. Een coin kan nooit worden omgezet in reëel geld
Badge De XP Member kan badges en coins verzamelen door bepaald gedrag te vertonen
Voucher Met coins kan de XP Member Voucher(s) kopen die een bepaald voordeel vertegenwoordigen

 

B. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van de Membercard in het kader van) het Membercardprogramma van Game Mania. Het Membercardprogramma van Game Mania wordt aangeboden door webshops en winkels in de volgende landen: België en Nederland.

C. Aanschaf en activatie Membercard

 1. De klant kan zich zowel in de winkel als op de website van Game Mania registreren. Zodra de registratie is voltooid is de klant een XP Member. Wanneer de XP Member in de winkel een kaart heeft gekregen en zich geregistreerd heeft via de kassa, ontvangt hij/zij een e-mail om zijn/haar account online af te maken. Wanneer de XP Member zich online registreert ontvangt hij/zij een e-mail om de registratie te bevestigen. Via die e-mail kan de klant de registratie voltooien, door het invullen van aanvullende informatie. De klant dient de volgende velden in te vullen om XP member te worden: e-mailadres, voor- en achternaam en adresgegevens.
 2. Het is ook mogelijk om een Membercard via de website te verkrijgen indien de klant beschikt over een iOS besturingssysteem. Deze Membercard is gratis en digitaal. De aanmelding van het XP programma geschiedt op dezelfde wijze als een fysieke kaart. Ook kan het gespaarde aantal coins en vouchers worden opgezocht op het profiel op de website.
 3. Door de onder C.1 & C.2 genoemde registratie neemt de XP Member deel aan het Membercardprogramma, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Door middel van registratie van de Membercard krijgt een XP Member de volgende voordelen: sparen voor coins en badges, exclusieve vouchers, speciale uitnodigingen voor Memberevents, exclusieve mailing met special offers, persoonlijke suggesties en advies, altijd toegang tot een persoonlijke account en de mogelijkheid tot deelname aan het onder E en F omschreven spaarsysteem.
 5. Deelname aan het membercardprogramma is enkel mogelijk indien de klant een geldig woonadres heeft in België of Nederland. Het Membercardprogramma geldt enkel in deze landen en wanneer de registratie succesvol is voltooid.
 6. Deelname aan het Membercardprogramma is toegestaan vanaf 12 jaar en ouder.

D. Gebruik

 1. Na registratie, door het invullen van het aanmeldformulier als genoemd in C.2. kan de XP Member aan het Membercardprogramma deelnemen.
 2. De Membercard is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Membercard blijft eigendom van Game Mania. Er is slechts 1 (één) master e-mailadres per kaart mogelijk. Er zijn wel andere inlogmogelijkheden te koppelen aan het master e-mailadres, via Facebook of Google.

E. Spaarsysteem

 1. Met een geldige Membercard spaart de XP Member voor Coins. Elke bestede euro is 15, 17, 18 of 19 coins waard afhankelijk van het level in het Membercardprogramma. Bij het plaatsen van een pre order op een artikel, ontvangt de XP Member 500 extra coins bij ontvangst van het product. Bij een totaal aan 4000 gespaarde coins, ontvangt de XP Member een kortingstegoed van zeven euro en vijftig cent (€ 7,50*). Dit kortingstegoed is 60 dagen geldig, na 60 dagen vervalt de korting.
 2. Alle aankopen bij de winkels tellen mee voor het bepalen van de totale bestedingen (met uitzondering van de aankoop van Game Mania-cadeaubonnen, en verkoop van producten aan Game Mania). De totale bestedingen worden berekend op basis van het door de XP Member betaalde bedrag, exclusief het bedrag voor eventuele aankopen van Hardware. Voor Hardware-aankopen krijgt de XP Member een vast aantal van 550 coins, ongeacht het aankoopbedrag.
 3. De totale bestedingen kunnen uitsluitend worden toegekend op vertoon van een geldige Membercard in de winkel of wanneer de klant ingelogd een aankoop doet op de webshop van Game Mania.
 4. Op het moment dat de 4.000 coins zijn behaald, wordt dit automatisch omgezet naar een kortingstegoed dat gebruikt kan worden op een volgende aankoop. De XP Member heeft recht op een korting van zeven euro en vijftig cent (€ 7,50*) en wordt hierover per e-mail en/of via de website op de profielpagina bericht.
 5. De gespaarde coins zijn 1 jaar geldig. Bij 1 jaar inactiviteit (= een actie ondernemen die coins oplevert) zullen de coins vervallen of eerder, in het geval van beëindiging van (deelname aan) het Membercardprogramma als bedoeld onder I. of J.
 6. De XP Member kan verschillende vouchers activeren op de website of in een Game Mania-winkel indien zijn/haar coins saldo toereikend is. Deze vouchers zijn te vinden in het Vouchers-gedeelte van zijn/haar profielpagina. Een voorbeeld van een voucher kan zijn; 20% korting op Accessoires naar keuze. Deze voucher is te verzilveren voor bijvoorbeeld 1.000 coins, in de winkel of op de Game Mania-website. Alle vouchers hebben een bepaalde geldigheidsdatum. Na het verzilveren van een voucher worden de coins automatisch van het saldo van de klant afgetrokken.
 7. De klant kan op zijn online profielpagina zien welke Voucher gebruikt kan worden, deze zijn terug te vinden onder “Geactiveerde vouchers” op de “Voucher” pagina. De klant kan zijn vouchers gebruiken via de check out flow van de webshop of door dit te melden aan de medewerkers in de Game Mania-winkels. Als de klant de aankoop bevestigt zal de voucher onherroepelijk verdwijnen uit zijn/haar geactiveerde vouchers.
 8. Wanneer de klant het product retourneert worden de coins niet teruggestort op het account van de XP Member, met uitzondering van de standaard € 7,50 voucher. Deze kan teruggegeven worden aan de hand van een waardebon in de winkel, of bij webshopverkopen door opnieuw 4.000 coins toe te kennen aan het XP-account. Wanneer de klant een web order annuleert met een standaard € 7,50 voucher, krijgt de klant de 4.000 coins terug. Dit is alleen van toepassing op de standaard € 7,50 voucher, in andere gevallen is de klant zijn coins kwijt. Om een order met voucher te annuleren moet de klant contact opnemen met de klantenservice van Game Mania. Het is niet mogelijk om de vouchers in te wisselen voor geld. De vouchers zijn niet bruikbaar in combinatie met andere acties, vouchers en/of promoties en alleen geldig in de Game Mania-webshop of in de winkel. Game Mania behoudt het recht om de voorwaarden van deze vouchers aan te passen.
 9. Bij een volledige registratie van een nieuwe klant ontvangt deze 150 coins en een welcome badge. De klant dient de volgende velden in de registratie in te vullen om de punten te ontvangen: voornaam, achternaam en e-mailadres. De registratie kan worden gedaan via de website of in de winkel.
 10. Coins kunnen ook gespaard worden op andere manieren dan door aankopen te doen in de winkels of webshop. Door bepaalde acties uit te voeren of bepaald gedrag te vertonen wordt de XP Member beloond met badges. Met het unlocken van badges wordt er een bepaald aantal coins toegekend, afhankelijk van de badge. Er zijn drie type badges: transactionele, profiling en event. De waarde van een badge is terug te vinden op https://www.gamemania.nl/nl/customer/account/badges

G. Personal rewards

 1. Een geregistreerde XP Member kan gebruikmaken van speciale aanbiedingen van Game Mania. Deze aanbiedingen worden door Game Mania samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.
 2. Game Mania behoudt zich het recht om de Actie en de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 3. Game Mania kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.
 4. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Game Mania, t.a.v. de afdeling Klantenservice, Ter Stratenweg 37, 2520 Oelegem, België, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Game Mania.
 5. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

H. Wijzigingen

 1. Game Mania behoudt zich het recht om de spaarsysteemonderdelen benoemt onder E. ten alle tijden en onder alle omstandigheden te wijzigen of in te trekken. Dit geldt ook voor het aantal coins een XP member krijgt voor een specifieke badge.
 2. Game Mania behoudt zich het recht voor de onder G.1 bedoelde aanbiedingen ten allen tijde en onder alle omstandigheden in te trekken, te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen.
 3. Game Mania behoudt zich tevens het recht om wijzigingen aan te brengen in het kortingstegoed en voorwaarden dat per 4.000 coins aan de XP Member wordt toegekend. XP Members worden vooraf via e-mail, of op de website www.gamemania.nl/ over wijzigingen geïnformeerd.
 4. Indien de XP Member de bij Game Mania in het kader van het Membercardprogramma bekende gegevens wenst te wijzigen of aanvullen kan hij/zij dat doorgeven via zijn/haar account op www.gamemania.nl/nl/customer/account of door dit te melden in een Game Mania-winkel.

I. Beëindiging deelname

 1. XP Members kunnen hun deelname aan het Membercardprogramma op ieder moment beëindigen.
 2. Om deelname aan het Membercardprogramma te beëindigen dient de XP Member de klantenservice te contacteren, meer details zijn te vinden op: www.gamemania.nl/nl/klantenservice
 3. Na beëindiging is de Membercard niet meer geldig. Een eventueel gespaard kortingstegoed dient de XP Member voor beëindiging te gebruiken. Na beëindiging kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of ingewisseld.
 4. Game Mania is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als XP Member, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Game Mania en/of haar winkels, de Membercard met onmiddellijke ingang in te trekken en het tegoed aan gespaard kortingstegoed te annuleren.

J. Beëindiging programma

Game Mania behoudt zich het recht voor het Membercardprogramma ten allen tijde te beëindigen. De XP Member zal uiterlijk 3 (drie) maanden van te voren over de beëindiging worden geïnformeerd. Tot aan de datum van beëindiging kan door de XP Member een kortingstegoed worden gespaard en het reeds gespaarde kortingstegoed ingewisseld worden in beschikbare vouchers. Na beëindiging op grond van dit artikel kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of worden ingewisseld.

K. Verlies, diefstal of gebrekkige Membercard

 1. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de Membercard dient de XP Member Game Mania hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, waarna de Membercard wordt geblokkeerd en Game Mania hem/haar zo spoedig mogelijk kosteloos een nieuwe Membercard zal doen toekomen. Voor een nieuwe Membercard belt u het klantenservice nummer of u kunt een Game Mania winkel bezoeken. Het kortingstegoed van de oude Membercard zal door de klantenservice worden overgeboekt naar de nieuwe Membercard binnen de 30 dagen.
 2. Na het aanmaken van een nieuw account in de winkel of via de website is het onmiddellijk mogelijk om coins te sparen. Het overzetten van het saldo van een gedeactiveerd XP-account zal gebeuren door de klantenservice.

L. Privacy

In het kader van het Membercardprogramma worden er persoonsgegevens verwerkt van de XP Member, inclusief de persoonsgegevens die door de Member zijn verstrekt tijdens het registratieproces in de winkel, online of via de app. Game Mania streeft ernaar on alle persoonsgegevens te beschermen. Lees de Privacy Statement voor meer informatie over de persoonsgegevens die Game Mania verwerkt en hoe persoonsgegevens worden gebruikt in relatie tot het Membercardprogramma en de rechten van de Game Mania XP Member als betrokkene.

M. Aansprakelijkheid

Game Mania is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik – door de Game Mania XP Member dan wel door derden – van de Membercard, noch voor het frauduleus inwisselen van een kortingstegoed.

N. Overige bepalingen

 1. Game Mania behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
 2. Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en het Membercardprogramma.
 3. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.